Notule: 5 februari 2018


In oprichting

Vergadering Stichting Jacob

Op maandag 5 februari 2018
Bij Derk jr van Elten adres Zeeweg 99a, 2225 DB Katwijk aan Zee
Om 19.00 uur

Aanwezig waren :

Derk van Elten JR secretaris
Arie Stuij; voorzitter
Jaap van Rijn: Penningmeester

1. Korte inleiding
Jaap van Rijn hete een ieder welkom en hoopte een goede vergadering te hebben met onderwerpen alle gebaseerd op de opricht van de nieuwe Stichting.

2. Naam voor de nieuwe Stichting
De naam voor de nieuwe Stichting wordt unaniem door de aanwezigen gekozen als: Stichting Jacob.

3. Het voorstel van samenstelling voor de Nieuwe stichting wordt door de aanwezige goedgekeurd en worden benoemd:
Arie. Stuij, voorzitter,
Derk van Elten junior Secretaris
Jaap van Rijn, Penningmeester.


4. - Aanvragen/ opstellen via Verhees Notarissen, akte voor de stichting
Jaap van Rijn deelde mede dat medio november de akte is ondertekend door alle drie de bestuurs ledenhij reeds een aanvraag heeft gedaan bij Notaris, Verhees, voor het opstellen van de akte voor de nieuwe Stichting, de kosten zijn ongeveer €700,- ex. btw.
deze gelden worden uiteraard als kosten betaald uit de Stichting.

5. - aanvragen beschikking ANBI (Algemeen nut beogende instelling
Jaap van Rijn zal medio februari een 2e aanvraag indienen bij de belastingdienst voor de status ANBI, de eerste kon niet in behandeling worden genomen daar de Site van de stichting jacob, www.stichtingjacob.nl , nog niet operationeel was.

6. - doelstelling vaststellen:

Voorstel:
Onderstaande doelstelling is overgenomen en staat ook in de in de akte voor de nieuwe Stichting te staan.

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel:
a) het jaarlijks verstrekken van financiële steun aan een of meer algemeen nut beogende instellingen, en wel vanuit de netto-opbrengsten van de verkoop van geluidsdragers van opnamen uit het archief van Mannenzangavonden, opgenomen vanuit de Nieuwekerk te Katwijk aan Zee, waarvan deze stichting de eigenaar is, en het uitbrengen van orgel solo CD’s t.b.v. het zelfde doel.
b) het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van PR acties om het archief en verkoop van deze geluidsdragers te promoten middels een nieuw te maken site, en het uitbrengen van nieuwsbrieven.


In november is ook het beleid vastgesteld voor de stichting door het bestuur en ondertekend.

7. financieel systeem
De penningmeester heeft een financieel systeem opgezet en zal deze ook onderhouden.
Tevens heeft hij een betaal rekeningnummer aangevraagd bij de RABO bank, het nu, is:
NL08 RABO 0324 811977 en een spaarrekening met nummer: NL21 RABO 1478 6212 14

8. Rondvraag
Er waren geen vragen

9. Sluiting en vaststellen nieuwe vergadering
De datum voor de volgende vergadering is: 9 april 2018 Bij Derkjr om 19.00 uur

Bekijk ANBI documentatie